Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


 


İşbu ''Gizlilik Sözleşmesi'' (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) ________ tarihinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Bilgi Açıklayan" olarak anılacaktır)

VE

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle ''Bilgi Alan" olarak anılacaktır)

Bilgi Açıklayan ve Bilgi Alan bundan böyle ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


Madde 1 - AMAÇ

İşbu Sözleşme ________ tarihinde yürürlüğe girer ve taraflar arasında Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren ilişki sona erdiği tarihte geçersiz hale gelir.

Gizli Bilgi paylaşımı yapılmasını gerektiren taraflar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibidir:

________

Bilgi Açıklayan, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler sırasında Bilgi Açıklayan'a ait birtakım Gizli Bilgileri Bilgi Alan ile paylaşacaktır.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik olarak Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla imzalanmıştır.

Bilgi Alan taraf, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Bilgi Açıklayan'dan alınan Gizli Bilgi ve belgelerin münhasıran Bilgi Açıklayan tarafından istenilen şekilde ve sadece işbu Sözleşme altında belirlenen hüküm ve şartlar doğrultusunda kullanılacağını kabul ve beyan eder.


Madde 2 - GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

Sözleşme'ye konu olan ve Taraflar arasında tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamında; Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan ile paylaşılan ve sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve "Gizli Bilgi" olarak tanımlanacak bilgiler;

A - Her türlü fikir, buluş, iş, metod,

B - Patent, know-how, telif hakkı, marka, ticari sır,

C - Yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik,

D - Taraflar' ın arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı tüm ticari, mali, teknik bilgiler,

E - Müşteri bilgileri,

F - İleriye yönelik sair projeler, reklam-tanıtım amaçlı fikirler ve kampanyalar,

G - Veriler, grafikler, formüller, süreçler, dizaynlar, planlar, örnekler, raporlar, finansal bilgiler, müşteri bilgileri, satış bilgileri, pazarlama bilgileri, üretim bilgileri, ticari bilgiler, tanımlar, bilgisayar programları, tasarımlar, analizler, şifreler, teknikler, kavramlar, sistemler, deneysel çalışmalar

olarak özetlenebilecek ana konulan kapsar. Yukarıdaki hususlar dışında kalmasına rağmen, Bilgi Açıklayan'ın sözlü olarak dahi olsa gizli bilgi olarak nitelendirdiği tüm bilgiler ayrıca "Gizli Bilgi" olarak addedilir.


Madde 3 - GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA OLMAYAN BİLGİLER

Bilgi Alan'ın, aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiyi sözleşmede belirtilen haller dışında kullanması halinde sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

A - Gizli Bilgi alındığı tarihte, Bilgi Alan tarafından biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

B - Bilgi Alan'ın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

C - Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Bilgi Alan'ın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,

D - Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyor ise,

E - Bilgi Alan'ın Hükümeti'ne kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Bilgi Açıklayan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

F - Yayınlanmaları veya kullanılmaları Bilgi Açıklayan'ın yazılı izni ile onaylanmışsa.


Madde 4 - GİZLİ BİLGİNİN KULLANIM KOŞULLARI

Bilgi Alan taraf, bu Sözleşme süresince Gizli Bilgi' nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

A - Bilgi Açıklayan tarafından verilme amacına uygun olarak kullanmak,

B - Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla "bilmesi gereken" prensibine göre kendi personeline bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

C - Bilgi Açıklayan'a ait gizli bilgileri en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özen ile korumak ve saklamak,

D - Gizli Bilgiyi, Bilgi Açıklayan'ın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

E - İşbu Sözleşme'nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmış ise, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,

F - İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.


Madde 5 - GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

Bilgi Açıklayan, Gizli Bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgileri ifşa eden Bilgi Alan'a herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder. Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Bilgi Alan'a, Bilgi Açıklayan'ın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Bilgi Alan, bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.


Madde 6 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A - Bilgi Açıklayan iş kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bilgi Alan'a vermeyi taahhüt eder.

B - Bilgi Alan, işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi Açıklayan'ın izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

C - Bilgi Alan, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgi Alan, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde Bilgi Açıklayan'a karşı öncelikle sorumludur.

D - Bilgi Açıklayan tarafından Bilgi Alan'a temin edilmiş iş ile ilgili belge ve bilginin, kendisinin rızası haricinde Sözleşme'ye aykırı olarak ifşa edildiğinin Bilgi Açıklayan tarafından öğrenilmesi halinde, Bilgi Alan bundan dolayı sorumlu olacaktır.

E - Bilgi Alan, bu bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olmadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluktan kurtulamaz.

F - Bilgi Alan İşbu Sözleşme'ye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan'ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 7 - ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

A - Bilgi Alan sorumlu olduğu kişilerce Bilgi Açıklayan'a ait gizli bilgilerin Sözleşme'ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Bilgi Açıklayan'a durumu bildirmekle yükümlüdür.

B - Bilgi Açıklayan, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini Bilgi Alan'dan talep etme hakkına sahiptir.


Madde 8 - GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve Bilgi Açıklayan'ın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu Bilgi Açıklayan'a iade edilir.


Madde 9 - GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

Bilgi Alan, Bilgi Açıklayan'ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.


Madde 10 - CEZAİ ŞART

İşbu Sözleşme' nin gizlilik kurallarının ihlali halinde Bilgi Alan, Bilgi Açıklayan'a ________ TL tutarında cezai şartı ödemekle yükümlü olacaktır.

Cezai şart bedelinin ödenmesi, ihlal nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyanı talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

Bilgi Alan İşbu Sözleşme'ye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Bilgi Açıklayan'ın maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 11 - DEVİR VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca sözleşmede belirtilen şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.


Madde 12 - TEBLİGAT

Yukarıda yazılı adresler, işbu Sözleşme' nin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

İşbu Sözleşme'ye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir.


Madde 13 - 58525525858 25585

825 885 55552, 8885 82282822 882 5828225828 2555552825828, 2525285852825828, 82282822 55252825822 52252 285552 225822 22285222288 5588252 58225 555528, 25858 285552 25822 25288828228 5528558 85288 258252 855228282 82 58225 55552'82 225228258 588285 8288528822 85255825 552222 5228 5555252 52852 222288 555525255 82 52282822' 282 52258522588 885588255, 8885 52282822' 282 25522882 255528258252 8288528822 25852 2888 82 5585528885555 85852585525252 228282 25882288, 5588258252 52555228 885 252888 8585555 8585225288282 8228282228 222 2555288 285552 82 252282 25252858525 822 222585 2825552 228525288885.


Madde 14 - MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. İşbu Sözleşme' nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf 'a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Sözleşme' nin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.


Madde 15 - KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme' nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde 16 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


Madde 17 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et